nexy

Temat: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów
Braniewo, dnia 10.03.2008r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 z siedzibą w Braniewie przy ul. Sikorskiego 7 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie art. 39 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 79, poz. 551)
Na: wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
Kod – 18 01 03
Została wybrana oferta firmy:
ZAKŁAD TRANSPORTOWO-USŁUGOWY „ALTER” M-TRADE 11-200 Bartoszyce ul. Piłsudskiego 2/34
Wykonawca spełnia warunki określone w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Wykonawca złożył ważne dokumenty wymagane od Wykonawców przez Zamawiającego;
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia.
UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 01.03.2008 r.


DOWÓDCA
wz. płk dypl. Bogdan WOLNY
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2582Temat: Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i utylizację odpadów
ZATWIERDZAM
DOWÓDCA JW. 4395
Leźnica Wielka, dnia 12-03-2007 r.
ppłk pil. Mieczysław ORŁOWSKIINFORMACJA O
WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4395
95-043 LEŹNICA WIELKA

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro

Przedmiot zamówienia: odbiór i utylizacja odpadów (nr sprawy: 3/ZP/07)

Informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (z uwagi na fakt, iż dopuszczono składanie ofert częściowych - trzy pakiety) oddzielnie dla każdego z wyszczególnionych pakietów:

PAKIET 1 - Odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
HETMAN Sp. z o.o.
Florianów 24
99-311 Bedlno

PAKIET 2 - Odbiór i utylizacja odpadów medycznych:
ECO-ABC Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 7
97-400 Bełchatów

PAKIET 3 - Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:
MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5
87-500 Rypin
Uzasadnienie:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu (dla każdej części takie samo) jest cena. Wskazani powyżej Wykonawcy zaproponowali najniższe ceny w danych pakietach.
Podstawa prawna art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1081


Temat: zmiana warunku
Literalne brzmienie zapisu z ogłoszenia:
2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotycz?ce sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalno?ci niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

WYKONAWCY NIE PODLEGAJˇCY WYKLUCZENIU NA

PODST. ART.24 UST.1 I 2, SPEŁNIAJˇCY WYMOGI ART.22 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ WARUNKI OKRE?LONE W SIWZ.

NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJˇCY WYMAGA:

- AKTUALNE ZEZWOLENIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ?RODOWISKA NA ?WIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH,

Moim zdaniem jednak nalezy unieważnić. Z tego co wiem zezwolenia wydaje wła?ciwy starosta. Jeżeli dokonamy zmiany, to o zmianie dowiedz? się tylko Ci, którzy pobrali SIWZ,natomiast tre?ć ogłoszenia będzie dalej wadliwa.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=1515


Temat: Odpady medyczne
No zgadzam sie ,że to ciekawe i trudne zagadnienie. Ustawa o odpadach medycznych z dnia 27 kwietnia 2001r, art 9 ust. 3-5 tej ustawy oraz zał?cznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunkow unieszkodliwiania odpadów medycznych w tym odpady niebezpieczne oznaczone kodem
18 01 02, gdize ustawa nakazuje stosować zasadę blisko?ci ( odległo?ć spalarni od miejsca powstania odpadów)Te przepisy to jedna sprawa, a Pzp to druga. W Monitorze Zamówień Publicznych z listopada 2006, opisana jest wła?nie taka sytuacja, ( sprawa trafiła na arbitraż) gdzie Zamawiaj?cy wybrał oferte najtańsz? ale oferent ze spalarnia najdalej oddalon? od szpitala. No i niestety wyjasniaj? że bez względu na cenę należało wybrać oferenta z droższ? cen? ale spalarni? w tym samym województwie.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=7376


Temat: Dom pogrzebowy - warunki
Witam , Jestem studentem 5-tego roku Budownictwa Piszę pracę magisterską na temat : "Dom pogrzebowy"
O ile głównym tematem pracy magisterskiej będzie konstrukcja żelbetowa takiego obiektu, to są mi także potrzebne informacje na temat warunków jakie muszą być spełnione w takich budynkach, co należy uzgodnić w ZUD'zie itp.

Jako że jest to obiekt składający się z wielu pomniejszych pomieszczeń którym osobno są stawiane wymagania projektowe, a także warunki które musi spełniać jako połączoną całość potrzebne byłyby mi informacje na temat wymaganiom stawianych takim elementom jak :

- SZatnie brudne, czyste
- chlorownia
- pom. przyjęcia zwłok
- prosektorium
- pom. dla lekarza
- pom. na lodówki
- pom. do mycia i ubierania zwłok
- pom. na odpady medyczne
- krematorium
- pom. socjalne, kaplica, pom. dla księdza,
- a także połączenie tych wszystkich pomieszczeń, czyli wymagane ciągi komunikacyjne , szerokości i inne wymogi z tym związane


Prosiłbym jeśli ktoś jest obeznany w temacie, lub ma chociaż jakieś sugestie aby podał mi numery norm , ustaw, książki, artykuły itp. Dotyczące projektowania takich obiektów.

Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Źródło: forum.architekci.pl/viewtopic.php?t=3182


Temat: Wymagania Sanepidu
Najważniejszą regulacja prawną, która dotyczy gab. kosmetycznych jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej ( Dz. U. nr 31, poz. 273 ). Nie jest to jedyny akt prawny, przydadzą się jeszcze inne przepisy:
- lokalizacja gab. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm )
- ogólne przepisy BHP ( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
- Ustawa o kosmetykach z dn. 30 marca 2001 r. ( Dz. U. 01.42.473 z późn. zm.)
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1382 )
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 )
- ustawa o sanepidzie ( Dz. U. 2006 nr 122 poz. 851 )
- Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.
Mogą być jeszcze przepisy dotyczące badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, substancji chemicznych i jeszcze przepisy o kosmetykach dzielą się, ale to kategorie kosm., o próbkach, zgłaszanie nowych kosm. i zachorowania po nich.
Powodzenia :)
Źródło: kosmetologia.com.pl/forum/showthread.php?t=900